Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever

Over ons

De ‘Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever’ is de kern van het overleg rond natuurbeleid op de Linkerscheldeoever. Ze begeleidt de realisatie van het natuurcompensatienetwerk voor Deurganckdok en het Historisch Passief en bewaakt of de instandhouding en het herstel van internaal belangrijke leefgebieden en soorten gelijke tred houdt met de voortschrijdende havenontwikkeling.

Daarnaast wil de Beheercommissie werk maken van de toegankelijkheid van de natuurgebieden op linkeroever om het maatschappelijk draagvlak voor natuur alle kansen te geven. Een goede communicatie is daarbij van belang.

ONLINE RAPPORTAGE

Deze website vervangt sinds 2014 de gedrukte jaarverslagen (2003-2013) van de commissie, zodat nog meer geïnteresseerden kennis kunnen maken met de bestaande en geplande natuur in de regio en het hoe en waarom ervan. Bovendien kan zo actuelere informatie aangeboden worden. De inhoud wordt voortdurend verder aangevuld en bijgewerkt naargelang nieuwe resultaten van de ecologische monitoring of nieuwe gegevens rond de voortgang ter beschikbaar komen.

 • Kader

  Dit hoofdstuk beschrijft het juridische en beleidsmatige kader van de natuurontwikkelingen. Op de Linkerscheldeoever bevindt zich een aantal Europese 'speciale beschermingszones

  weergeven
 • Deelgebieden

  Dit hoofdstuk bevat basisinformatie over alle deelgebieden die onder het werkveld van de Beheercommissie vallen.

  Gerealiseerde gebieden zijn gemarkeerd met een vlag.

  weergeven
 • Leefgebieden

  Dit hoofdstuk bespreekt de verschillende tot doel gestelde leefgebieden of habitattypes op Linkerscheldeoever.

  weergeven
 • Soorten

  Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de ecologische monitoring van broedvogels, overwinterende vogels en andere soorten.

  weergeven
 • Thema's

  De Beheercommissie behandelt een  aantal afgelijnde thema’s binnen afzonderlijke werkgroepen, om bepaalde discussies voldoende technisch en gedetailleerd te kunnen voeren zonder

  weergeven
 • Werking

  Dit hoofdstuk beschrijft personeel, leden, vergaderingen en thema's van de Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever.

  weergeven
 • Evaluatie

  In dit onderdeel wordt jaarlijks een globaal besluit of evaluatie geformuleerd over het kader, de werking, de gebieden en de resultaten van de monitoring.

  weergeven

Nieuws

17 mei 2019

Waarom was die wijziging noodzakelijk?

Haven en natuur gescheiden in het MMHA

Het MMHA, het Maatschappelijk Meest Haalbare Alternatief, omschreef een duidelijke en duurzame visie op de uitbouw van de haven van Antwerpen. De ontwikkeling van grote en kwalitatieve natuurkerngebieden buiten de haven, zouden onze doelsoorten de leefgebieden garanderen nodig om een gunstige staat van instandhouding te bereiken. Dat stond de haven toe elders uit te breiden zonder significant negatieve effecten op deze doelsoorten.

Vernietiging GRUP Zeehaven

Het Europese Hof oordeelde dat deze visie niet conform de Europese richtlijnen is, omdat nog niet gerealiseerde natuur in rekening gebracht werd bij de passende beoordeling van nieuwe havenontwikkelingen op die natuur, zoals vooropgesteld in het MMHA.  De Raad van State vernietigde om die reden het GRUP voor de haven van Antwerpen.

Het s-IHD-besluit van 17 maart 2017

Het MMHA vormde ook het uitgangspunt voor het S-IHD-besluit van 17 maart 2017. Dat S-IHD-besluit maakte geen onderscheid tussen instandhouding en compensatie en moest daarom aangepast worden op vlak van de prioritaire inspanningen.

Het nieuwe s-IHD-besluit

Het S-IHD-besluit beschrijft voor 5 Europees te beschermen habitattypes en 28 Europees te beschermen soorten welke oppervlakte, kwaliteit, aantallen en/of leefgebieden moeten worden bereikt via drie sporen van prioritaire inspanningen om de instandhoudingsmaatregelen te realiseren. 

• Prioritaire inspanning 1 vormt de optimalisatie en het beheer van de huidige leefgebieden.
• Prioritaire inspanning 2 omvat de bescherming en de uitbreiding van de estuariene habitats in het kader van het Geactualiseerd Sigmaplan.
• Op basis van de prioritaire inspanningen 1 en 2 wordt de distance to target berekend onder prioritaire inspanning 3. Die wordt uitgedrukt in een globale, gelokaliseerde oppervlakte bijkomend leefgebied waarvan de ecologische vereisten duidelijk in kaart worden gebracht.

Het nieuwe S-IHD-besluit kwam tot stand na een succesvolle evenwichtsoefening in de schoot van de Beheercommissie natuur Linkerscheldeoever en zal daar ook zijn uitwerking krijgen. Het betekent een belangrijke boost voor de kwetsbare leefgebieden van heel wat zeldzame vogelsoorten in de buitengewone havencontext van het Linkerscheldeoevergebied.

De synergie tussen de verschillende betrokken actoren en het nieuwe projectbureau, dat opgericht werd binnen het ANB in samenwerking met Natuurinvest en het departement MOW, speelde hierbij een grote rol.

Waarom was die wijziging noodzakelijk?

Haven en natuur gescheiden in het MMHA
Het MMHA, het Maatschappelijk Meest Haalbare Alternatief, omschreef een duidelijke en duurzame visie op de uitbouw van de haven van Antwerpen. De ontwikkeling van grote en kwalitatieve natuurkerngebieden buiten de haven, zouden onze doelsoorten de leefgebieden garanderen nodig om een gunstige staat van instandhouding te bereiken. Dat stond de haven toe elders uit te breiden zonder significant negatieve effecten op deze doelsoorten.

Vernietiging GRUP Zeehaven
Het Europese Hof oordeelde dat deze visie niet conform de Europese richtlijnen is, omdat nog niet gerealiseerde natuur in rekening gebracht werd bij de passende beoordeling van nieuwe havenontwikkelingen op die natuur, zoals vooropgesteld in het MMHA.  De Raad van State vernietigde om die reden het GRUP voor de haven van Antwerpen.

Het s-IHD-besluit van 17 maart 2017
Het MMHA vormde ook het uitgangspunt voor het S-IHD-besluit van 17 maart 2017.
Dat S-IHD-besluit maakte geen onderscheid tussen instandhouding en compensatie en moest daarom aangepast worden op vlak van de prioritaire inspanningen.

23 november 2017

Op 20 december 2016 en op 12 mei 2017 heeft de Raad van State het GRUP voor de Linkerscheldeoever vernietigd, behalve het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland. Daardoor kunnen delen van het MMHA niet uitgevoerd worden, onder meer projecten van havenontwikkeling en de daar aan verbonden natuurontwikkeling. Ten dele wordt dat opgevangen door de start van het complex project "extra containerbehandelingscapaciteit havengebied Antwerpen", waarover u hier meer informatie vindt: www.extracontainercapaciteitantwerpen.be.

Voor de Rechterscheldeoever is het duidelijk dat het GRUP van kracht zal blijven. Gedetailleerde informatie over de huidige ruimtelijke bestemmingen en over ruimtelijke uitvoeringsplannen vindt u op de website van Ruimte Vlaanderen.

02 maart 2016

Volgens een advies van de Europese Commissie is de aanpak van proactieve natuurontwikkeling in het havengebied Antwerpen niet conform de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. De Commissie meent dat "de aanleg van de nieuwe natuurgebieden zoals beschreven in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen, deel havenontwikkeling Linkerscheldeoever' (oktober 2014), niet gebeurt om de negatieve gevolgen van de havenuitbreiding voor natuur te voorkomen of te verminderen, maar wel om deze te compenseren". Vlaanderen is verbaasd over dit advies. Temeer omdat Europa nog recent met veel lof sprak over deze aanpak. 

Door proactief natuur te ontwikkelen in de nieuwe natuurgebieden aangeduid in het GRUP, wil de Vlaamse overheid garanderen dat de Europese natuurdoelen worden gerealiseerd voor de hele Linkerscheldeoever. Nadien kunnen dan de delen van het havengebied op de Linkerscheldeoever, die nu nog een natuur-functie hebben, ontwikkeld worden zonder afbreuk te doen aan de Europese natuurdoelen. De keuze voor de proactieve aanpak van natuurontwikkeling is gebaseerd op jarenlang overleg met de betrokken overheden, belangen-organisaties en wetenschappers. 

De Raad van State betwijfelde of die proactieve aanpak conform de Europese Habitatrichtlijn is. Daarom verzocht de Raad op 20 november 2015 het Europees Hof van Justitie om zich over die aanpak uit te spreken. In afwachting van een definitieve uitspraak in de lopende procedure schorste de Raad van State het GRUP gedeeltelijk. 

Op vraag van het Europees Hof heeft de Europese Commissie nu een advies verleend over deze proactieve aanpak. De Commissie stelt vast dat er bij de havenontwikkeling belangrijke natuurwaarden verloren gaan, terwijl de natuurdoelstellingen op LSO momenteel niet gehaald worden. Volgens haar gaat het dus wel om natuurcompensatie en had de overheid de regels voor natuurcompensatie moeten toepassen. 

Andere Europese signalen 

Het standpunt van de Europese Commissie wekt verwondering. Vlaanderen rapporteert al meer dan tien jaar over de aanpak en opvolging van de natuurontwikkeling in het havengebied, aan de Europese Commissie. Uit informele contacten de voorbije jaren bleek telkens dat de Commissie de proactieve natuuraanpak in het havengebied Antwerpen beschouwt als een voorbeeld van hoe havenontwikkeling in een Europees beschermd natuurgebied toch hand in hand kan gaan met een versterking van de natuurwaarden. Dat bevestigde ook de Europese Commissaris bevoegd voor Milieu en Maritieme Zaken, Karmenu Vella, nog bij zijn bezoek aan het havengebied Antwerpen op 29 januari 2016. De Vlaamse overheid vraagt dan ook op korte termijn een overleg met Europa. 

Verdere stappen 

Het is nu aan het Europees Hof van Justitie om zich over de zaak uit te spreken. Dat gebeurt ten vroegste over enkele maanden. Daarna zal de Raad van State het arrest van het Hof van Justitie onderzoeken en oordelen over het GRUP. 

Intussen blijven de betrokken overheden de maatregelen voortzetten om de impact van de havenontwikkeling op bewoners, landbouw, milieu en natuur, mobiliteit … op te vangen en te milderen. Ook de natuurontwikkeling gaat verder, want de natuurgebieden moeten ingericht zijn vooraleer er verdere havenontwikkeling kan plaatsvinden. Dat staat los van de keuze voor de proactieve of de compenserende aanpak.

Bron: http://www.mow.vlaanderen.be/sph/antwerpen/2016-02-29-nieuws.php

17 september 2015

Zowel in de zomer van 2014 als 2015 werden weinig tot geen nieuwe klachten rond overlast door muggen geregistreerd. De klimatologische omstandigheden waren duidelijk minder gunstig voor muggen dan in 2013. Gebieden met problematische waterkwaliteit werden gebaggerd (Bazeput) en de opbouw van een gezond visbestand in nieuwe waters werd op gang geholpen door gerichte uitzettingen.

Dit garandeert niet dat bij voor muggen ideale weersomstandigheden niet opnieuw plaatselijke uitbraken kunnen voorkomen, maar in elk geval wordt het probleem verder opgevolgd en de maatregelen waar nodig uitgebreid naar andere gebieden.

18 februari 2015

De werkgroep 'strand en plas' bewaakt of jaarlijks voldaan wordt aan de streefoppervlakte van 200 hectare leefgebied voor kust- en koloniebroeders opgelegd in het compensatieplan Deurganckdok. Deze werkgroep stelt vast dat ook in 2015 de streefoppervlakte gegarandeerd kan worden.

Enkele tijdelijke compensatiegebieden die eerder in deze balans waren ingeschakeld, worden nu aangesneden voor haveninbreiding en zijn niet langer beschikbaar. Het Gedempt deel Doeldok - dat oorspronkelijk deel uitmaakte van de compensatiematrix als tijdelijke compensatie - kan na enkele jaren van opspuitwerken opnieuw ingeschakeld worden. De bovenste laag wordt reliëfrijk afgewerkt zodat het gebied opnieuw geschikt wordt als broedgebied voor kust- en koloniebroeders. In de komende jaren wordt het gebied nog verder opgespoten. Dit is dus geen duurzame broedlocatie, maar zorgt wel mee voor de nodige opvang in de tussenfase naar de realisatie van de permanente natuurkernstructuur.

De typische soorten van het natuurtype 'strand en plas' (bv. Kluut, Strandplevier, Zwartkopmeeuw) maken ook deel uit van de natuurdoelen voor de Europese beschermingszones op Linkerscheldeoever. Het jaarlijks garanderen van de streefoppervlakte van het compensatieplan draagt dan ook bij aan de nodige verdere opbouw van de populaties.