Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever

Over ons

De ‘Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever’ is de kern van het overleg rond natuurbeleid op de Linkerscheldeoever. Ze begeleidt de realisatie van het natuurcompensatienetwerk voor Deurganckdok en het Historisch Passief en bewaakt of de instandhouding en het herstel van internaal belangrijke leefgebieden en soorten gelijke tred houdt met de voortschrijdende havenontwikkeling.

Daarnaast wil de Beheercommissie werk maken van de toegankelijkheid van de natuurgebieden op linkeroever om het maatschappelijk draagvlak voor natuur alle kansen te geven. Een goede communicatie is daarbij van belang.

 • Kader

  Dit hoofdstuk beschrijft het juridische en beleidsmatige kader van de natuurontwikkelingen. Op de Linkerscheldeoever bevindt zich een aantal Europese 'speciale beschermingszones

  weergeven
 • Deelgebieden

  Dit hoofdstuk bevat basisinformatie over alle deelgebieden die onder het werkveld van de Beheercommissie vallen.

  Gerealiseerde gebieden zijn gemarkeerd met een vlag.

  weergeven
 • Leefgebieden

  Dit hoofdstuk bespreekt de verschillende tot doel gestelde leefgebieden of habitattypes op Linkerscheldeoever.

  weergeven
 • Soorten

  Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de ecologische monitoring van broedvogels, overwinterende vogels en andere soorten.

  weergeven
 • Thema's

  De Beheercommissie behandelt een  aantal afgelijnde thema’s binnen afzonderlijke werkgroepen, om bepaalde discussies voldoende technisch en gedetailleerd te kunnen voeren zonder

  weergeven
 • Werking

  Dit hoofdstuk beschrijft personeel, leden, vergaderingen en thema's van de Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever.

  weergeven
 • Evaluatie

  In dit onderdeel wordt jaarlijks een globaal besluit of evaluatie geformuleerd over het kader, de werking, de gebieden en de resultaten van de monitoring.

  weergeven

Nieuws

Op 17 mei 2019 gaf de Vlaamse regering haar definitieve zegen over het nieuwe instandhoudingsbesluit (S-IHD-besluit) voor het Vogelrichtlijngebied ‘BE 2301336 Schorren en polders van de Beneden-Schelde’. In feite ging het om een wijziging van het instandhoudingsbesluit van 17 maart 2017. De instandhoudingsdoelen bleven dezelfde. Enkel de prioritaire maatregelen (in bijlage 2) werden herschreven. Waarom was die wijziging noodzakelijk?

Op 20 december 2016 en op 12 mei 2017 heeft de Raad van State het GRUP voor de Linkerscheldeoever vernietigd, behalve het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland. Daardoor kunnen delen van het MMHA niet uitgevoerd worden, onder meer projecten van havenontwikkeling en de daar aan verbonden natuurontwikkeling.

Volgens een advies van de Europese Commissie is de aanpak van proactieve natuurontwikkeling in het havengebied Antwerpen niet conform de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. De Commissie meent dat "de aanleg van de nieuwe natuurgebieden zoals beschreven in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen, deel havenontwikkeling Linkerscheldeoever' (oktober 2014), niet gebeurt om de negatieve gevolgen van de havenuitbreiding voor natuur te voorkomen of te verminderen, maar wel om deze te compenseren". Vlaanderen is verbaasd over dit advies. Temeer omdat Europa nog recent met veel lof sprak over deze aanpak.

Zowel in de zomer van 2014 als 2015 werden weinig tot geen nieuwe klachten rond overlast door muggen geregistreerd. De klimatologische omstandigheden waren duidelijk minder gunstig voor muggen dan in 2013. Gebieden met problematische waterkwaliteit werden gebaggerd (Bazeput) en de opbouw van een gezond visbestand in nieuwe waters werd op gang geholpen door gerichte uitzettingen.

De werkgroep 'strand en plas' bewaakt of jaarlijks voldaan wordt aan de streefoppervlakte van 200 hectare leefgebied voor kust- en koloniebroeders opgelegd in het compensatieplan Deurganckdok. Deze werkgroep stelt vast dat ook in 2015 de streefoppervlakte gegarandeerd kan worden.